Competition Schedule

Đăng ký sớm cho chim: 3 tháng 4 - 19 tháng 4 năm 2020

 

Đăng ký trước ngày 20 tháng 4 - ngày 5 tháng 5 năm 2020

 

Đăng ký phút cuối ngày 6 tháng 5 - 15 tháng 6 năm 2020

 

Ngày kết thúc đăng ký ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

Ngày kết thúc nộp ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

Người chiến thắng thông báo ngày 15 tháng 7 năm 2020