Evaluation

  1. Sáng tạo. Nghĩ vượt quá tiêu chuẩn thông thường. Làm chúng tôi ngạc nhiên!

  2. Hãy nghiêm túc. Nói điều gì đó về khái niệm mới về sự gắn kết, cộng đồng và nó liên quan đến moto GP

  3. Kể một câu chuyện.