Format

Làm thế nào để làm việc với nhau. Không làm gì cả

Phần thưởng của bạn và phần thưởng của bạn. Mũi phải là phong cảnh (không phải chân phân).

Bạn có thể làm được

Bạn có thể làm được điều đó.